Reconstruction of Ancient Indian sound clusters
on the basis of Pali sounds
(according to "Grammatik des Pali" by Achim Fahs)


In the beginning of the word


In the middle of the word

Pali

Ancient Indian


Pali

Ancient Indian

a

a, ā, .r


a

a, .r

i

i, .r


i

i, .r

u

u, .r


u

u, .r

e

e, i


e

e, ai

o

o, u, ava, apa


o

o, au.m


.mkh

.mkhy, msk
.mp

.mpr
.ms

śmkk

kr


kiy

ky

kir

kr


kk

kn, ky, kr, k.s, kv, kl, .tk, tk, rk, lk

kil

kl


kkh

k.s, k.sm, k.sy, khy, tkh, rk, .sk, .skr

kur

kr


khkh

k.s, khy, sk


kh

k.s
khin

k.sn
khum

k.sim
khiy

khygg

gr


gg

gn, gy, gr, .dg, dg, rg, lg

gil

gl


ggh

ghn, ghr, gr, dk.s, dgh, rgh'n


'nk

.msk, 'nks, mk
'nkh

.mkhcc

k.s, cy, ty


cc

cy, tc, ty, rc, rty

ch

k.s, ps


ch

tch
cch

k.s, cchr, ts, tsy, thy, ds, ps, rch, śc, sk.sjj

jy, jv, dy


jir

jr

jiy

jy


jj

gj, jy, dj, dy, bj, rj, rjy, rdy

jh

dhy


jjh

jhy, dhyññ

jñ, ny


ñc

nty
ñj

ñjy
ññ

jñ, ñc, .ny, ny, mjn, my
ñh

śn.t.th

sth


.t.t

rt
.t.th

.s.tr.d


.d.d

.dy, rd
.d.dh

dhy, rdh, ht
.dh

ht.n


.n
.n.th

.msth, .m.th
.n.d

.m.d
.n.n

ñc, .n.d, .nv, r.n
.n.niy

r.ny
.nh

'nks, ts.n, r.s.n, .s.n, h.ntt

tr, tv


tt

kt, ktr, tn, tm, ttr, tr, ttv, tv, pt, rt, str

tuv

tv


ttiy

tby

th

st, sth, str, ts


tth

kth, gth, tr, thn, rth, str
ty

tvy
tr

ttr
tv

ktv, ptvdd

jy, dv


diy

dy

duv

dv


dd

jv, dm, dv, dr, dl, bd, rd

dh

dhv, dhr


ddh

gdh, dhn, dhv, d+h, dhr, bdh, bdhv, rdh, rdhv, ht

dhum

dhm


nnsh

sn


nt

ntr, mtr, mt

nh

sn


nd

ndr
nn

nc, dn, nm, nvpp

pr, pl


pp

tp, pn, py, rp, lp, spr

pal

pl


ppil

tpl

pil

pl


pl

tpl

ph

pr, sp, sph


pph

sphbb

dv


bb

.dv, dh, dv, rb, rv, lb, lv, vy, vr

by

vy


bbh

gbh, dbh, bhy, bhr, rbh, rdhv, lbh

bh

bhr


mm

mr, śm


m

rm

mil

ml


mb

mr, .mb

mih

sm


mbil

ml
mm

km, dm, nv, mn, mb, my, rm, lm, .mm
mh

r.sm, śm, .sm, sm, hmy


y

ry
yir

ry
yy

dy, ry, hy
yh

hyrr

hr


r

ry, rr, mr

rh

hr


riy

ryl


ll

rl, ly, lv, ml
.lh

htvv

vy, vr


vh

hv

viy

vy


ss

śm, śy, śr, śl, śv, sm, sr, sv


s

r.s, sr

sin

sn


sin

tsn

siy

sy


sir

cchr

sir

śr


st

str

sil

śl


sv

stv

sum

sm


ss

cchr, rś, r.s, r.sy, śy, śr, śv, .sm, .sy, sr, sv, hśr, ts, ds

suv

śv, sv


hh

hr


h

d+h, rh, .sy, sy

han

hn
har

hr
hiy

hy
hiyy

hy
hir

hr
hil

hl

| В начало страницы | | На основную страницу |