Sishya Bhavana Samajaya

Peradeniya
Sri Lanka
http://www.pdn.ac.lk/socs/smeditation/

Students' meditation society of Peradeniya University.

Located in: Sri Lanka